Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

I. Administrator danych osobowych

 

     1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Wioletta Opioła wykonująca

        działalność gospodarczą pod firmą Firany Foto Decor Wioletta Opioła pod adresem ul. Leska 3 lok. 2, 35-505 

        Rzeszów, NIP: 8132746924, REGON: 690580900.

      2.Dane kontaktowe administratora danych:

        a)telefon: +48 730 333 370;

        b)adres e-mail: firany@firanyfotodecor.pl

      3.Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje

         odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego

         z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do

         danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

       4.Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z

         administratorem danych.

        5.Administrator danych przetwarzane dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imienia

          nazwiska oraz nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów

          rejestrowych,danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do

         kontaktu przez klienta.

 

 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

      Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

      a)zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b

         RODO);

       b.)świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. udostępnienie

         możliwości rejestracji i posiadania konta klienta Sklepu internetowego);

       c.)obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z

         obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

       d)rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa

          podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku

          od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

       e)archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

          prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

       f)kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania

        kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych

        (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

       g) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług,z których

          korzysta klient,co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art.6 us.1 f RODO).

    

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich


        1.Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy

        – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe,

        kancelarie prawne.

        2. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać również operatorzy pocztowi,kurierzy lub 

         inne firmy przewozowe za pośrednictwem których administrator danych realizuje dostawy produktów do

         klientów.

        3.Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim  Obszarem

         Gospodarczym.IV. Okres przechowywania danych osobowych


  1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą,

         której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń

         związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez

        czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego

       2.Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych

        (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o 

        rachunkowości.

       3.Administrator danych przechowuje dane przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania przez

         osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych, ale przez czas nie dłuższy niż lat 10 

      4.Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat,

       chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być

      kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.


 

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

      1.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści

         swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia

         przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na

         przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

     2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem

         przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych,

         ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. Profilowanie

 

         Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

 

 

VII. Polityka „Cookies”

 

  1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem

         z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na

         urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki

         Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony

         internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na

        urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia

        przez Klienta.

     2.Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb

        Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu     

        internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony

        internetowej w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także

        zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.

     3.Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z

       Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

     4.Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub

       uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego. 

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Pobierz formularz reklamacyjny

Twój koszyk jest pusty