Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Informacje ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunku korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.firanyfotodecor.pl.

 • Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

  • ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827),

  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204),

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.).

 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

  • Sklep - sklep internetowy - działający pod adresem: www.firanyfotodecor.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

  • Sprzedawca - Wioletta Opioła wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Firany Foto Decor Wioletta Opioła pod adresem ul. Leska 3 lok. 2, 35-505 Rzeszów, NIP: 8132746924, REGON: 690580900, numer telefonu: +48 730 333 370, adres poczty elektronicznej e-mail: firany@firanyfotodecor.pl;

  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;

  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

  • Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sklepu, w szczególności dekoracje okienne ; wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych;

  • Umowa – umowa kupna sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Stronami;

  • Strony – Sprzedawca oraz Klient;

  • Dane – dane Klienta, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

  • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą Płatności oraz dostawy;

  • Koszyk – elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;

  • Formularz – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient podaje swoje Dane niezbędne dla realizacji Zamówienia;

  • Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w jego opisie, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;

  • Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia jakie ponosi Klient;

  • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę, Koszty dostawy oraz inne ewentualne należności wynikające z wyboru zakupu Towaru, w sposób określony przez Klienta przy składaniu Zamówienia.


§ 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego.

 • Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 • Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i dokonać ich akceptacji.

 • Zawartość Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedawcą dotyczący korzystania ze Sklepu (w szczególności przesyłanie stosownych komunikatów dotyczących szczegółów złożonego Zamówienia) odbywa się przy wykorzystaniu Konta Klienta w ramach Sklepu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 • Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą  telefonicznie pod numerem +48 730 333 370. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata Konsumenta za połączenie z numerem Sprzedawcy odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

 • Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

 • Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
Towar i Cena

 • Wszystkie Towary znajdujące się na stronach Sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta.

 • Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Wszystkie wymienione Towary i nazwy są używane na stronie Sklepu w celach identyfikacyjnych.

 • Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 • Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu wpłaty za towar przez klienta.

 • Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

 • W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Sprzedawca zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.

 • Wszystkie Ceny Towarów znajdujących się na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 • Ceny nie obejmują Kosztów dostawy ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w Koszyku. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi oraz wielkości towaru lub regionu przesyłki.

 • Koszty dostawy określone są w opisie każdego Towaru. W przypadku Zamówienia obejmującego kilka Towarów, maksymalne Koszty dostawy stanowią kwotę będącą sumą Kosztów dostawy każdego Towaru osobno. Sprzedawcy przysługuje prawo obniżenia Kosztów dostawy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, jeżeli zamówiony Towar może zostać wysłany z poniesieniem mniejszych nakładów finansowych.     W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Towarów, ostateczna wysokość Kosztów dostawy przesyłana jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej rozpoczęcie realizacji Zamówienia, która jest nie wyższa niż suma wysyłki każdego Towaru z osobna.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  • do zmiany Cen Towarów znajdujących się w jego ofercie,

  • wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu,

  • wycofywania produktów z oferty Sklepu,

  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 • Uprawnienia, o których mowa w § 3 ust. 11 powyżej nie mają wpływu na Ceny Towarów w Zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmian Cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 • Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego www.firanyfotodecor.pl.

 • Sprzedawcy przysługuje prawo udzielania specjalnych rabatów polegających na obniżeniu Kosztów dostawy, w szczególności poprzez udzielenie Klientom darmowej wysyłki w przypadku zakupu Towaru o łącznej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Sprzedawcę.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem Sklepu.

 • Cechy Towaru takie jak jego waga, Cena oraz inne parametry (główne cechy świadczenia) znajdują się w opisie każdego Towaru. Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

 • W celu złożenia Zamówienia należy prawidłowo wypełnić Formularz oraz dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 • W formularzu Klient podaje Dane umożliwiające realizację Zamówienia, w szczególności:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • nr telefonu,

  • adres dostawy,

  • nr NIP.

 • Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Klienta proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Klient może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

 • Umowa o posiadanie Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może usunąć Konto w każdym czasie, usunięcie Konta wiąże się z jego nieodwracalną dezaktywacją. W przypadku Zamówień będących w trakcie realizacji, usunięcie Konta jest możliwe po zrealizowaniu Zamówienia.

 • Klient może usunąć Konto poprzez zgłoszenie takiego żądania na jeden z poniższych sposobów:

  • kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 730 333 370,

  • mailowo pod adresem: firany@firanyfotodecor.pl,

  • kierując pismo na adres siedziby Sprzedawcy.

 • W zależności od wyboru Klienta, złożenie Zamówienia w Sklepie może zostać połączone z rejestracją Klienta w Sklepie (założenie Konta), co w przyszłości nie będzie wymagało od Klienta podawania Danych, o których mowa w § 4 ust. 4 ponownie, oraz umożliwi Klientowi dostęp do pewnych rozszerzonych funkcjonalności Sklepu.

 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, obejmującym Koszty dostawy oraz Ceny za zamówione Towary. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia stanowiącą potwierdzenie złożonego Zamówienia.

 • Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą dotarcia do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Przedmiotem Umowy jest Towar określony w Zamówieniu.

 • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep wpłaty za towar na konto bankowe.

 • Termin realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji Zamówienia do chwili otrzymania Towaru przez Klienta.

 • Zamówienie dotyczące Towarów o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości Zamówienia tj. po upływie najdłuższego z podanych terminów realizacji.

 • Dostawa Towaru odbywa się w sposób:

  • dostawa przez firmę transportową pod wskazany w Zamówieniu adres.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień zawierających niekompletne Dane uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu Zamówienia (np. podanie błędnych Danych).

 • Podczas odbioru Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia.

 • Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klient uzna, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia w wyniku transportu, zaleca się spisanie w obecności dostawcy protokołu stwierdzającego wadliwy stan przesyłki opatrzonego podpisem Klienta oraz dostawcy. W celu uniknięcia wątpliwości, brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa na uprawnienia reklamacyjne, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad (niezgodność towaru z umową), Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

 • Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia faktury Klient ma prawo wprowadzić zmiany Danych do umieszczenia na fakturze. Po wystawieniu faktury zmiana Danych możliwa jest tylko poprzez wystawienie faktury korygującej.

 • Klient może anulować Zamówienie lub wprowadzić zmiany do Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. 

 • Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.

 • Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 • Do każdego zamówionego towaru wystawiana jest faktura.

§ 5
Formy płatności

 • Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera formę Płatności:

  • pełna wpłata (wraz z Kosztami dostawy) na konto bankowe sklepu Sprzedawcy ING Bank nr konta 18 1050 1562 1000 0092 0442 2183 wpisując w tytule przelewu numer zamówienia

§ 6
Zwrot zamówionego Towaru – prawo odstąpienia

 • W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), zgodnie z którymi Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie Sklepu w formie elektronicznej umożliwiającej jego odtworzenie, pobranie oraz wydruk. Wzór oświadczenia doręczany jest również Klientowi wraz z Zamówieniem.

 • Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, pisemnej poprzez jego doręczenie drogą listowną, telefonicznie oraz osobiście na adres siedziby Sprzedawcy:    

Firany Foto Decor Wioletta Opioła
35-505 Rzeszów
    ul.Leska 3/2

 • Do zachowania terminu określonego w § 6 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na wskazany powyżej adres.

 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z takim zastrzeżeniem, że Koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

 • Czternastodniowy termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie – od otrzymania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (dostawca, kurier).

 • Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, kiedy Klient odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty odesłania Towaru, które ponosi Klient, powinny odpowiadać najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanemu przez przedsiębiorców świadczących na obszarze RP usługi pocztowe. 

 • Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi przynależnościami i częściami składowymi dołączonymi do Towaru, w tym wydaną dokumentacją.

 • W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego Towaru, zostaje wystawiona faktura korygująca, która zostaje wysyłana do Klienta listem poleconym.

 • W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym Koszty dostawy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy opłacaniu Zamówienia.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 • Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. firany na specjalnie zamówienie, niestandardowe).

 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wyroby wykonane na podstawie błędnych wymiarów podanych przez Klienta.


§ 7
Reklamacje

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:

  • wad fabrycznych,

  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,

  • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w Zamówieniu.

 • Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Klientowi.

 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Towaru.

 • Jeżeli Towar  ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 • Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 • Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. Towar czy elementy reklamowane należy odesłać do Sklepu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu i jedynie w sytuacji, gdy Sklep zażąda ich odesłania. Klient powinien wybrać najtańszy zwykły sposobów dostarczenia oferowany przez przedsiębiorców świadczących na obszarze RP usługi pocztowe. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 •  Jeśli Towar reklamowany składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz opakowania zabezpieczyć należycie na czas transportu, a także dołączyć całą dokumentację, załączoną do dostarczonego Towaru.

 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

 • Klienci powinni kierować reklamacje drogą e-mailową na adres sklepu: firany@firanyfotodecor.pl, bądź listownie na adres wskazany § 6 ust. 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji umieszczonego na stronie Sklepu.

 • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu (np. kserokopię faktury), ewentualną dokumentację fotograficzną oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy. W celu przyspieszenia procesu reklamacji, prosimy o kontakt z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

 • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

 • Reklamacji nie podlegają:

-naturalne zużywanie się wyrobu

-wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji

§ 8
Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie Zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do  Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (http://www.wiih.rzeszow.pl).

 • Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 • Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.firanyfotodecor.pl  w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie i drukowanie oraz przy rejestracji Klienta a także dostarczany jest drogą e-mail do Klienta.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 • Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto, o czym Klient zostanie poinformowany

 • Wszystkie materiały w sklepie(opisy towarów, zdjęcia, elementy graficzne itd.) są własnością sklepu Firany Foto Decor. Kopiowanie ich bez naszej zgody w celach komercyjnych (w całości lub w części) jest naruszeniem praw autorskich.

 

        Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Twój koszyk jest pusty