Reklamacje

Reklamacje

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli dostarczony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z Umową, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,
  • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w Zamówieniu.
 • Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Klientowi.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Towaru.
 • Jeżeli Towar  ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. Towar czy elementy reklamowane należy odesłać do Sklepu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu i jedynie w sytuacji, gdy Sklep zażąda ich odesłania. Klient powinien wybrać najtańszy zwykły sposobów dostarczenia oferowany przez przedsiębiorców świadczących na obszarze RP usługi pocztowe. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 •  Jeśli Towar reklamowany składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz opakowania zabezpieczyć należycie na czas transportu, a także dołączyć całą dokumentację, załączoną do dostarczonego Towaru.
 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
 • Klienci powinni kierować reklamacje drogą e-mailową na adres sklepu: firany@firanyfotodecor.pl, bądź listownie na adres wskazany § 6 ust. 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji umieszczonego na stronie Sklepu.
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu (np. kserokopię faktury), ewentualną dokumentację fotograficzną oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy. W celu przyspieszenia procesu reklamacji, prosimy o kontakt z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.
 • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne) Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 • Nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora lub karty graficznej Klienta. Dotyczy to m.in. różnic w odcieniu wybarwienia tkaniny.
 • Reklamacji nie podlegają:
 • -naturalne zużywanie się wyrobu
 • -wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji

Pobierz Formularz Reklamacji

Twój koszyk jest pusty